"Nadeszła godzina objawienia odwiecznego miłosierdzia miłości Boga"   "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny!" (Łk 6,36)
Kult Miłosierdzia Bożego - Święta Faustyna

Miłosierdzie Boga w pełnieniu Jego woli

Boża wola miłosiernej miłości

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków (Hbr 10,24).

Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12,2).

Dla budowania siebie w miłości
(Ef 4,16).

„Stawajcie się coraz doskonalszymi” (1 Tes 4,1).

„Bądźcie wiec wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”
(Mt 5,48).    
„Nade wszystko obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości” (Kol 3,14).

        Bóg jest Miłością, Najwyższym Dobrem, Jego największym przymiotem jest miłosierdzie, czyli czynienie dobra – a nas ludzi stworzył na Swój obraz i podobieństwo, więc i nam nakazał miłować. Bóg stworzył nas z miłości i do miłości, abyśmy służyli Bogu i ludziom, zgodnie z Bożymi przykazaniami i własnymi zdolnościami (talentami), którymi człowiek jest przez Stwórcę obdarzony -- abyśmy pełnili Bożą wolę. A wola Boża najpełniej wyrażona jest w przykazaniach: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego” (Łk 10,27); „Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 23,40)”. Te przykazania można przedstawić inaczej tak: mamy wielbić Boga, nie czynić zła, a gdzie tylko można, czynić dobro. Trzeba pamiętać, że przykazania miłości Boga i bliźniego są ze sobą nierozerwalnie związane, bo: "Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi" (1 J 4,20).

      Pan Jezus powiedział: "Nie każdy, kto mówi Mi: "Panie, Panie", wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7,21); „Taka bowiem jest wola Boża, abyśmy się wzajemnie miłowali” (1 J 3,11). „Kto ma przykazania Moje i zachowuje je, te Mnie miłuje” (J 21); „Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję” (J 15,14) i „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,35).
Apostołowie głoszą: „Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań” (1 J 5,3). „Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań” (2 J 6). „Ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych” (1 Kor 7,19). „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7-8). „Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości” (1 Kor 16,14). „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy: z nich największa jest miłość” (1 Kor 13,13).

     Św. Faustyna napisała: „Na czym polega nasza miłość ku Bogu, a to jest na pełnieniu woli Bożej” (Dz 616, Dz-„Dzienniczek” św. Faustyny Kowalskiej) i modliła się: „O Boże wiekuisty, pomnóż w nas miłosierdzie Swoje, abyśmy z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym” (Dz 950). Jest napisane: „Ducha nie gaście” (1 Tes 5,19) – Jezus mówi: ”Ducha Mojego, Ducha Miłości” (Dz 1478), więc dajmy się prowadzić Świętemu Duchowi Miłości tak, jak to przedstawia św. Faustyna:
"O Panie, niech ten największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, przechodzi przez serce i duszę moją do bliźnich" (Dz 163).
"Gorąca miłość Boga widzi wkoło siebie nieustannie potrzeby udzielania się przez czyn, słowo, modlitwę. Miłosierdzie jest wielorakie, zawsze i wszędzie, i w każdy czas można czynić dobrze" (Dz 1313).

„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą
(1 J 3,18).
„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami  
oszukującymi samych siebie”
(Jk 1,22).
„Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, ze brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, to jak może trwać w nim miłość Boga?” (1 J 3,17).
„Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów” (Tt 3,8).
„Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga” (3 J 11).
„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie dla dobrych  
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”
(Ef 2,10).
„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Gal 4,13)
„Abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów” (Kol 1,9-10).

       „O wielkości człowieka świadczy czyn, a nie słowo i uczucie” (Dz 663), liczy się tylko Wiara która działa przez miłość (Gal 5,6), a czynem miłości jest miłosierdzie (św. Faustyna ujęła to tak: „Miłość Boża kwiatem – a miłosierdzie owocem” (Dz 949)). Miłosierdzie może być względem ducha i względem ciała, pięknie to przedstawiają słowa pieśni religijnej: „Dzielmy się niebem, dzielmy się chlebem…”--  my ludzie mamy współpracować z Bogiem w czynieniu dobra w aspekcie duchowym i doczesnym.

_________________________________________________________________________

Bóg pragnie, żeby ludzie współpracowali w szerzeniu Jego Królestwa dla:
- osiągnięcia zbawienia przez jak największą liczbę ludzi ("Bo Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2,4));
- budowania Bożego Królestwa Miłości (cywilizacji miłości) na ziemi.
________________________________________________________________________

Bóg od wieków podejmuje starania zawarcia z ludźmi przymierza miłości, w jego dwóch aspektach:
-- ofiaruje nam Swą miłość;
-- i pragnie, żeby ludzie odwzajemniali się też miłością, do Boga i bliźniego.
To samo dotyczy miłosierdzia:
-- Pan Bóg jest miłosierny„Pan Jest pełen litości i miłosierdzia” (Jk 5,11), ”Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga" (Dz 300);
-- i pragnie, żeby ludzie też byli miłosierni -- „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36), „Miłosierdzie Moje powinna odzwierciedlać każda dusza” (Dz 1148).
_________________________________________________________

     Słowa Pana Jezusa: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt 16,24).
„A kto by chciał być pierwszym miedzy wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,44.45).
„Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie Swoje. My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3,16).

     A „Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował” (1 J 2,6). „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu…, przeszedł On dobrze czyniąc” (Dzieje Ap. 10,38). A my mamy Go naśladować w tej wielkiej miłości, więc też „W czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Gal 6,9) -- gdy obecnie nikt nie żąda od nas przelania krwi, ofiary życia, powinniśmy ofiarować teraz choć swój czas, siły i pieniądze dla bliźnich, żyjąc według słów: „Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego” (1 Kor 10,24). Ta mądrość miłości Jezusa, wymagająca zapierania się siebie i naśladowania Go może wydawać się na początku trudna i bolesna, ale potem daje radość życia, zgodnie ze słowami Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, a Ja was pokrzepię. Albowiem jarzmo Moje jest słodkie, a Moje brzemię lekkie” (Mt 11,28.30), słowami ze Starego Testamentu: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu” (Ps 40,9) i słowami z katechezy:Kto zaufa Bogu i będzie szedł drogą przez Niego wskazaną, ten będzie szczęśliwy. Nie znaczy to, że taki człowiek nie dozna trudów i cierpień, ale kiedyś stwierdzi, że życie dobrze mu się ułożyło.

Św. Faustyna głosi: „I dał mi Bóg poznać jedną jedyną rzecz, która ma w oczach Jego  nieskończoną wartość, a tą jest miłość, miłość i jeszcze raz miłość (Dz 778).

      Właśnie miłość jest istotą wiary chrześcijańskiej, jednak niestety,
jak powiedział św. Franciszek: ”Miłość jest niekochana”.

      Miłość miłosierna to Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! (Mt 7,13.14). Jezus (w objawieniu św. Faustynie) mówi: „Dusze, które nie mają Ducha Mojego, które żyją literą, tę literę przeniosły nad Ducha Mojego, nad Ducha Miłości. Cały zakon mój oparłem na miłości, a jednak tej miłości nie widzę, dlatego smutek napełnia Mi serce” (Dz 1478) „Są dusze w świecie żyjące, które Mnie szczerze kochają, w ich sercach przebywam z rozkoszą, ale jest ich niewiele, liczba ich jest bardzo mała (Dz 367).
      Nadal z czynem miłości, w aspekcie duchowym i doczesnym, jest tak:
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało (Łk 10,2).

     Przestrogi: "Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego ten do Niego nie należy" (Rz 8,9). "Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci" (1 J 3,14). "Tak też jest martwa wiara bez uczynków" (Jk 2,26). „Gdybym też miał … wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 13,2).

     Oby po zakończeniu naszego ziemskiego życia na Sądzie Ostatecznym nie uznano, żeśmy: „Udaremnili zamiar Boży względem siebie” (Łk 7,30), więc „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” (Gal 6,9). A Bóg mówi: „Syn Człowieczy przyjdzie z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postepowania” (16,27); „Oto przyjdę niebawem, a Moja zapłata jest ze Mną, by każdemu tak odpłacić, jaka jest jego praca” (Ap 22,12).

Cytat z Księgi Mądrości:
„Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
i ci ją znajdą, którzy jej szukają,
uprzedza bowiem tych, co jej pragną,
wpierw dając się im poznać. …
Początkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki,
a staranie o naukę – to miłość,
miłość zaś – to przestrzeganie jej praw,
a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności…
Wielu mądrych to zbawienie świata”
(Mdr 6,12-18.24).

Cytat z listu św. Jakuba Apostoła:
„Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim pełna miłosierdzia i dobrych owoców” (Jk 3,17).

Cytat z Księgi Psalmów:
„Szczęśliwy mąż, który … ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą” (Ps 1,1.2).

Cytat z Listu do Rzymian:
„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2).

Cytat z Księgi Jeremiasza:
„Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę ich Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie – wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał” (Jr 31,33.34).

Podobnie, chociaż innymi słowami, obiecuje Pan Jezus mądrość miłości ludziom otwierającym się na Jego łaski w objawieniach św. Faustynie:
"Pragnę przelewać swe Boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć Moją łaskę. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świetości, gdyby tylko zaufali Mojemu miłosierdziu" (Dz 1784).

_________________________________________________________________

Starajcie się posiąść miłość (1 Kor 14,1) Wytrwajcie w miłości Mojej! (J 15,9) 

                                             Miłość jest receptą na:
- życie ziemskie -- tą mądrość św. Augustyn zawarł w zdaniu: „Miłuj … i rób co chcesz” oraz na
- 
życie wieczne, gdyż: Szczęśliwi, … którzy w miłości posnęli (Syr 48,11).
_________________________________________________________________

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).                  
Pomóc bliźniemu w potrzebach duchowych i doczesnych jest pewną drogą by   
samemu dostąpić miłosierdzia
(słowa św. Wincentego Pallotti).

      Słowa bł. Jana Pawła II: Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, aby sam czynił miłosierdzie drugim”.
Słowa kard. Stanisława Dziwisza: „Tylko ludzie miłosierni i czystego serca, łaknący i pragnący sprawiedliwości Królestwa Bożego, są zdolni budować prawdziwy pokój i wprowadzać go w struktury życia społecznego”.

                                                             Modlitwy:
„Niech krzyż będzie dla nas znakiem ofiarnej miłości”.
„Pozwól mi zrozumieć Panie, jak piękną i miłą dla Ciebie jest sprawą, poświęcić się dla bliźnich i wspomagać ich w dźwiganiu krzyży”.
„Panie Jezu, naucz nas zauważać każdą nędzę i skutecznie jej zaradzać
.
„Boże spraw, by każdy dzień naszego życia owocował prawdą i czynem miłości, abyśmy pochylali się nad każdą ludzka nędzą”.

„Natchnij mnie Panie poświęceniem dla bliźnich, byś mógł w duszy mojej wycisnąć Swój obraz”.
„Abyśmy naśladowali postawę Bożego miłosierdzia względem nas – i sami byli miłosierni dla bliźnich”.
„Panie Jezu spraw, abyśmy wolni od wszelkiego niepokoju, byli apostołami miłości i ofiarnie służyli bliźnim”.
„Panie Jezu, naucz nas wykorzystywać każdą sposobność do czynienia miłosierdzia”
.
„Duchu Święty, naucz nas prawdziwej miłości, cichej i ofiarnej, abyśmy w każdej twarzy człowieka cierpiącego widzieli bolejące oblicze Jezusa”.
„Boże Ojcze, udzielaj nam Ducha Świętego, abyśmy w imię Jezusa Chrystusa czynili dobro i dali innym poznać Jego miłość”.
„Abyśmy napełnieni Bożą miłością, dzieli się tą miłością z bliźnimi”. „Abyśmy, radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, wrastali w wierze i uczynkach miłosierdzia”.
„Oby nasza obojętność nie zniweczyła w nas owoców miłości Jezusa”.
Wersja do druku Miłosierdzie Boga w pełnieniu Jego woli drukuj

Jezus i Święta Faustyna
Wyszukiwarka
na górę strony