"Nadeszła godzina objawienia odwiecznego miłosierdzia miłości Boga"   "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny!" (Łk 6,36)
Kult Miłosierdzia Bożego - Święta Faustyna

Ratowanie dzieci od śmierci głodowej. Bóg skrzywdzony w człowieku.

              Skrzywdzony człowiek i Bóg skrzywdzony w człowieku - klęska głodu.

     Informacje ze strony internetowej pl.wikipedia.org/wiki/Klęska głodu -- szacuje się, że na świecie głoduje 925 mln ludzi, co najmniej 400 milionów ludzi wegetuje na granicy śmierci głodowej, głód ten szczególnie dotyka kraje Trzeciego Świata. Obecnie w Afryce z głodu umiera ok. co 2 sekundy jeden człowiek, tj. ok. 40 tysięcy ludzi dziennie, tj. ok. 15 milionów ludzi rocznie (przeważnie dzieci).
Informacje z innych stron internetowych -- alarmujący raport ONZ  ws. głodu - rośnie liczba głodujących. Głodujących dzieci jest więcej, ich liczba wzrosła w ciągu pięciu ostatnich lat o 43 procent. Na całym świecie, wg ONZ, głodują 963 miliony ludzi, co roku umiera z głodu 15 milionów dzieci. Najgorzej jest w Afryce na południe od Sahary oraz w Indiach. Według tych danych od 2007 roku liczba głodujących wzrosła o 40 milionów, a od lat 2003-2005 - o 115 milionów. FAO ostrzega, że sytuacja może jeszcze bardziej się pogorszyć w związku z obecnym międzynarodowym kryzysem finansowym i gospodarczym.
     Na świecie tak wiele dzieci umiera z głodu nie tylko z powodu sytuacji obiektywnej, ale również dlatego, że wielu ludzi obojętnie odnosi się do tej straszliwej tragedii świata i nie wykorzystuje istniejących możliwości ratowania od śmierci głodowej milionów istnień ludzkich, np. aby pokryć niezaspokojone potrzeby świata w zakresie higieny i żywności, wystarczy 13 miliardów dolarów rocznie -- tyle, ile ludzie w USA i Unii Europejskiej wydają co roku na perfumy. Są i inne niewykorzystane możliwości ratowania milionów istnień ludzkich przed śmiercią głodową – o tym poniżej.

Jest tak:

Choć powinno być tak:

Dziewczynka z objawami obrzęku
głodowego - dziecko chore na kwashiorkor.
”Będziesz miłował bliźniego swego…
jak siebie samego”
(Łk 10,27)

     Pan Jezus dał jeszcze bardziej wymagające przykazanie: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12) oraz głosił i osobiście dał tego przykład Swoją ofiarą męki i śmierci krzyżowej, że: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaję za przyjaciół swoich” (J 15,13 – czyli jest to przykazanie (zasada): miłuj bliźniego bardziej niż siebie samego. Św. Paweł Apostoł głosił: Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego (1 Kor 10,24). Ale gdyby ludzie miłowali bliźniego choćby jak siebie samego, to już byłby raj na ziemi i nie byłoby śmierci głodowej..
___________________________________________________________________

                                                     Wezwania do dobroczynności:

     Już w Starym Testamencie, a więc przed objawieniem miłosiernej miłości Boga w Jezusie Chrystusie, Prorocy wzywali:
„Nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem! Nie dręcz duszy głodnego. Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy! Nie odwracaj oka od proszącego” (Syr 4,1.2.4.5);
„Bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać na jałmużnę! Zgodnie z przykazaniami przyjdź z pomocą biednemu i stosownie do jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami! Umieść skarb twój według przykazań Najwyższego” (Syr 29,8.9.11);
„Nie zaniedbuj czynić jałmużny”
(Syr 7,10).
                                                   W Nowym Testamencie:
„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1 J 3,18).
„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Gal 4,13).
„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie”
(Jk 1,22).
„Nie zapominajcie o dobroczynności, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami” (Hbr 13,16).
„Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów” (Tt 3,8).
„W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Gal 6,9).
„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie dla dobrych 
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”
(Ef 2,10).
”Abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów (Kol 1,9-10).
A nawet: „Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go!” (Rz 12,19.20).
                                „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36).
___________________________________________________________________

                                     Pochwały i błogosławieństwa dla ludzi miłosiernych:

"Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić… (Mt 25,34.35).
„Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga” (3 J 11).
„Pożycza samemu Panu – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwa On mu nagrodzi” (Prz 19,17).
„Kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia” (Syr 35,2).
„Dobroczynność jest jak raj we wszystko obfitujący, a jałmużna trwa na wieki” (Syr 40,17).
„Kto daje ubogim – nie zazna biedy” (Prz 28,27).
„Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. Pan go ustrzeże i zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi” (Ps 41,2.3).
„Jałmużna gładzi grzechy” (Syr 3,30).
„Miłość zakrywa wiele grzechów”
(1 P 4,8)
„Miłosierny dobrze czyni sobie” (Prz 11,17).
„Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym” (Prz 22,9).
                       „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
___________________________________________________________________

                         A pomimo tych przykazań, wezwań i obietnic błogosławieństw jest tak:
     Tak, jak dzieci na tych obrazkach, wygląda współcześnie cierpiący i umierający Jezus, gdyż On sam utożsamia się z głodującymi: „Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić… Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 25,42.45) – te dzieci umierają też z pragnienia, z powodu braku dostępu do wody pitnej, jest potrzeba budowania im studni.
_________________________________________________________________________

                                                      Przestrogi i przekleństwa:
„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić… ”
(Mt 25,41-42).
„Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku” (Prz 21,13).
"Tak też jest martwa wiara bez uczynków" (Jk 2,26).
„Kto zaś umie czynić dobrze, a nie czyni, grzeszy” (Jk 4,17).
„Oto przez swoją zatwardziałość skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego (Rz 2,6).  
"Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci" (1 J 3,14).
„Gdybym też miał … wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 13,2).
___________________________________________________________________

     Bóg obdarza ludzi wszelkimi łaskami umożliwiającymi życie zgodnie z Jego przykazaniami, zobowiązuje nas do pełnienia Bożej woli i poucza, że "Nie każdy, kto mówi Mi: "Panie, Panie", wejdzie do Królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7,21); ”Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego” (1 P 1,17) -- „Oczy Twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postepowania i według owoców jego uczynków (Jr 32,19). A wola Boża najpełniej wyrażona jest w przykazaniach „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego” (Łk 10,27); „Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 23,40)”. Trzeba pamiętać, że przykazania miłości Boga i bliźniego są ze sobą nierozerwalnie związane, bo: "Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi" (1 J 4,20).

Bożą wolą jest, abyśmy miłowali Boga i bliźniego, 
czyli abyśmy wielbili Boga, nie czynili zła, a gdzie tylko można, czynili dobro.

     To jest cała świętość pełnienia Bożej woli miłości, św. Faustyna ujęła to tak: ”Wola Twa święta – to moje odpocznienie, w niej zawiera się ma świętość cała, i całe moje wieczne zbawienie, bo pełnić wolę Boga to największa chwała” (Dz 1004) -- "O Panie, niech ten największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, przechodzi przez serce i duszę moją do bliźnich" (Dz 163) – i to najobficiej, bo: "Gorąca miłość Boga widzi wkoło siebie nieustannie potrzeby udzielania się przez czyn, słowo, modlitwę. Miłosierdzie jest wielorakie, zawsze i wszędzie, i w każdy czas może czynić dobrze" (Dz 1313).

„Świętymi bądźcie,, bo Ja jestem święty” (1 P 1,16) -- ”Bóg jest miłością” (1 J 4,8).
„Bądźcie wiec wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). 
„Nade wszystko obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości” (Kol 3,14).

     Bożą wolą jest: miłuj!”, Pan Jezus mówi: „tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12), a więc miłuj bliźniego bardziej niż siebie samego, miłością bezinteresowną, bezgraniczną, na wzór miłości Chrystusa -- „A kto by chciał być pierwszym miedzy wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,44.45) -- „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36), a więc czyń dobro „zawsze i wszędzie, i w każdy czas" (Dz 1313). A zwłaszcza ratuj życieratuj dzieci od śmierci głodowej, poprzez działania osobiste, jak i poprzez apostolstwo dzieł miłosierdzia względem tych dzieci.

RATOWANIE ŻYCIA DZIECI ZAGROŻONYCH ŚMIERCIĄ GŁODOWĄ

     Istnieje taki wspaniały pomysł zbierania makulatury w parafiach, z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób pieniędzy dla głodujących i na budowę studni w krajach Afryki, dotkniętych klęską głodu i suszy, niestety przyjął się tylko w nielicznych kościołach. W Bydgoszczy tylko w dwóch parafiach organizowana jest taka zbiórka makulatury. W jednej malej parafii, liczącej ok. 4000 wiernych, zbiera co miesiąc kilka ton makulatury na kwotę ok. 1400 złotych – z danych z akcji adopcji serca wynika, że 70 zł miesięcznie wystarcza, żeby afrykańskie dziecko nie głodowało, więc uzyskane z tej zbiórki pieniądze wystarczają na uratowanie życia ok. 20 dzieci miesięcznie. Od czasu, jak ksiądz, namówiony przez grupę parafian, ogłosił zbiórkę, wierni chętnie makulaturę przynoszą. W samej Diecezji Bydgoskiej jest 150 parafii, wiec systematyczna w nich zbiórka makulatury mogłoby przynieść kwotę ok. 210000 złotych miesięcznie (a może więcej, bo w wielu parafiach liczba wiernych jest znacznie większa), a wiec można by uratować życie ok. 3000 dzieci w danym miesiącu. Wyliczenia są oczywiście orientacyjne, ale obrazują, że gdyby we wszystkich kościołach w Polsce i na świecie księża zorganizowali zbieranie makulatury na ten zbożny cel, można by uratować wiele istnień ludzkich -- bo ogromne ilości makulatury marnują się. A przecież, oprócz powszechnej zbiórki makulatury, powinno się również systematycznie zbierać pieniądze w kościołach na cel ratowania życia zagrożonych śmiercią głodową – na pewno wielu wiernych ofiarowałoby pieniądze na ten cel, gdyby władze Kościoła takie zbiórki zarządziły. Nazwy stron internetowych parafii, w których trwa akcja zbierania makulatury: www.ostrobramska.bydgoszcz.pl i
www.bydgoszcz-sm.salezjanie.pl (link: makulatura na misje).

„Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, to jak może trwać w nim miłość Boga?”
(1 J 3,17)
-- a przecież jeśli chodzi o zbiórkę makulatury, to nie trzeba się dzielić majętnością, wystarczy jedynie podjęcie w parafiach prostych czynności informujących i organizacyjnych dla ofiarowania tylko tego, co się marnuje.

                   Można też ratować dzieci od śmierci głodowej wspierając działania Caritas. 
                                                        informacje pod: www.caritas.pl
                linki:  Działania Caritas - Pomoc dla zagranicy - Solidarni z głodującą Afryką
                                                 tel.: 22 334 85 85,  22 334 85 00

Jak dotąd, chrześcijanie nie udzielają głodującym wystarczającej pomocy, a przecież w tych ludziach umiera też Pan Jezus, gdyż powiedział:
„Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść… Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 25,42.45).

__________________________________________________________________________

Panie Jezu, moje złości Ciebie do krzyża przybiły, a moje zaniedbania bok Ci zraniły (słowa z modlitwy).
Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku (słowa z pieśni religijnej) -- czy wystarczy przepraszać „że bardzo zgrzeszyłem… zaniedbaniem” i nie trzeba działać, aby Boga i człowieka nie krzywdzić?

     Pan Jezus naucza, że będzie sądził z czynów, „Syn Człowieczy przyjdzie z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania” (16,27). A w ostatnim rozdziale Pisma Św., jakby na jego podsumowanie, Bóg mówi: „Oto przyjdę niebawem, a Moja zapłata jest ze Mną, by każdemu tak odpłacić, jaka jest jego praca” (Ap 22,12). Więc „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” (Gal 6,9). Czyńmy dobro i głośmy, że trzeba dobro czynić, wskazując najpilniejsze ludzkie potrzeby i możliwości im zaradzania, aby po zakończeniu naszego ziemskiego życia na Sądzie Ostatecznym nie uznano, żeśmy: „Udaremnili zamiar Boży względem siebie” (Łk 7,30) -- „Będzie to sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia” (Jk 2,13).

Modlitwy z mszy świętych:
Boże spraw, by każdy dzień naszego życia owocował prawdą i czynem miłości, abyśmy pochylali się nad każdą ludzka nędzą”.
„Abyśmy naśladowali postawę Bożego miłosierdzia względem nas – i sami byli miłosierni dla bliźnich”
.
„Panie Jezu spraw, abyśmy wolni od wszelkiego niepokoju, byli apostołami miłości i ofiarnie służyli bliźnim”.
„Panie Jezu, naucz nas wykorzystywać każdą sposobność do czynienia miłosierdzia
.
„Boże Ojcze, udzielaj nam Ducha Świętego, abyśmy w imię Jezusa Chrystusa czynili dobro i dali innym poznać Jego miłość”.
„Abyśmy napełnieni Bożą miłością, dzieli się tą miłością z bliźnimi”.
„Abyśmy, radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, wrastali w wierze i uczynkach miłosierdzia”.
„Panie Jezu, naucz nas zauważać każdą nędzę i skutecznie jej zaradzać
.

                         Klęska głodu - każda minuta to kwestia życia lub śmierci!
Pilnie potrzeba więcej środków na zaspokojenie ogromnych potrzeb. Każda minuta bez wsparcia i pomocy humanitarnej, to dla ofiar suszy w Rogu Afryki kwestia życia lub śmierci. Jeśli chcemy uratować życie dzieci w Rogu Afryki, musimy działać natychmiast! Natychmiast znaczy dziś!

„Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim pełna miłosierdzia i dobrych owoców” (Jk 3,17).
”Mądrość jest bowiem duchem miłującym ludzi” (Mdr 1,6).
„Wielu mądrych to zbawienie świata” (Mdr 6,24).
Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych   
uczynków
(Hbr 10,24).        

                             Bądź apostołem miłosierdzia – przekazuj tę informację innym.Wersja do druku Ratowanie dzieci od śmierci głodowej. Bóg skrzywdzony w człowieku. drukuj

Jezus i Święta Faustyna
Wyszukiwarka
na górę strony